GARGOYLES #09 CVR A NAKAYAMA 9 [DYNAMITE]
GARGOYLES #09 CVR A NAKAYAMA  9  [DYNAMITE]GARGOYLES #09 CVR A NAKAYAMA 9 [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513032546 09011
COMIC - Price: $3.99