GARGOYLES #2 CVR A NAKAYAMA 2 [DYNAMITE]
GARGOYLES #2 CVR A NAKAYAMA  2  [DYNAMITE]GARGOYLES #2 CVR A NAKAYAMA 2 [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513032546 02011
COMIC - Price: $3.99