BLOODBORNE LADY OF LANTERNS #3 CVR B STOKELY (MR) 3 [TITAN COMICS]
BLOODBORNE LADY OF LANTERNS #3 CVR B STOKELY (MR)  3  [TITAN COMICS]BLOODBORNE LADY OF LANTERNS #3 CVR B STOKELY (MR) 3 [TITAN COMICS]
[TITAN COMICS] SKU: 79361173618 00321
COMIC - Price: $3.99