VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR P 10 COPY INCV TURNER ICON 1 [DYNAMITE]
VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR P 10 COPY INCV TURNER ICON  1  [DYNAMITE]VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR P 10 COPY INCV TURNER ICON 1 [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513031950 01161
COMIC - Price: $3.99