VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR C YOON 1 [DYNAMITE]
VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR C YOON  1  [DYNAMITE]VAMPIRELLA STRIKES (2022) #1 CVR C YOON 1 [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513031950 01031
COMIC - Price: $3.99