DIE #18 CVR B YOSHITANI (MR) 18 [IMAGE COMICS]
DIE #18 CVR B YOSHITANI (MR)  18  [IMAGE COMICS]DIE #18 CVR B YOSHITANI (MR) 18 [IMAGE COMICS]
[IMAGE COMICS] SKU: 70985302739 01821
COMIC - Price: $3.99