VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR B CASTRO [DYNAMITE]
VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR B CASTRO    [DYNAMITE]VAMPIRELLA 1992 ONE SHOT CVR B CASTRO [DYNAMITE]
[DYNAMITE] SKU: 72513030725 01021
COMIC - Price: $4.99