SHE-HULK #01 HUGHES VAR 1 [MARVEL COMICS]
SHE-HULK #01 HUGHES VAR  1  [MARVEL COMICS]SHE-HULK #01 HUGHES VAR 1 [MARVEL COMICS]
[MARVEL COMICS] SKU: 75960620084 00141
COMIC - Price: $3.99